Peace & Justice - Advent

advent lucilight totaal

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï - dat staat in mijn bijbel boven dit stuk. Vrede en gerechtigheid, een mooi vooruitzicht. Al zijn de woorden tegelijk ook niet zacht en allemaal even lieflijk. De gerechtigheid houdt ook een oordeel in. Maar gelukkig is het  oordeel wel rechtvaardig. Alhoewel, gelukkig, in sommige gevallen zou ik daar zelf ook niet helemaal gelukkig mee zijn denk ik. Want hoe 'heilig' ben ik zelf eigenlijk? En wat zou dan het oordeel zijn?

Peace and justice through the descendant of Jesse - that's the message above this part in my bible. Peace and justice, a beautiful prospect. Even though the part is not as sweet as it sounds. Justice also includes judgement. But it's a just judgement. I don't know if I would be happy with that in every way... how 'holy' am I? And what would be my judgement?

advent lucilight peace close

In de Adventstijd denken we aan Jezus komst. Zijn eerste komst op aarde om voor onze zonden te sterven en de tweede komst die nog komen gaat. Die twee dingen houden heel wat meer in dan iemand die even op bezoek komt. Jezus gaf zijn leven voor ons en wilde sterven voor onze zonden. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik gelukkig kan zijn met het rechtvaardige oordeel. Want ondanks alles wat ik fout doe mag ik weten dat Jezus voor mij het oordeel heeft gedragen. Dat is een vreemd besef. Want waarom zou iemand dat voor je doen? Zoveel liefde, ik denk dat dat menselijk gezien ook niet te begrijpen zal zijn. Maar gelukkig is die liefde er wel.

Door die liefde mogen we uitkijken naar de vrede die Jezus zal brengen met zijn tweede komst op deze aarde. Die vrede is, net zoals die liefde, eigenlijk iets wat wij ons amper voor kunnen stellen. Zelfs in onze eigen kerk, buurt of familie is vaak wel onenigheid. En dat zijn dan nog maar 'kleine' groepen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen samen kunnen leven in vrede, zonder jaloersheid, egoïstisch gedrag of ronduit haat voor anderen.  Maar Jezus zal weer vrede op aarde brengen. Zo'n vrede dat zelfs een kalf en een leeuw samen in de wei kunnen staan, dat de lammetjes bij de wolven kunnen liggen. Zelfs de dieren merken de vrede en kennis van God.

In this time we think of Jesus coming. His first arrival on earth, to die for our sins, and the second one, the coming that still has to come. Those two things involve a lot more than someone that just brings us a visit. Jesus gave his life for us and wanted to die for our sins. That is actually the only reason that I can be happy with the righteous judgement. Despite everything I do wrong, I may know that Jesus took my judgement upon him. It's a weird thought. Why would someone do that for you? A love that's so big, I don't think we can ever understand that as human beings. But, fortunately, there's a love like that.

Because of that love we may look forward to the peace that Jesus will bring with his second coming on this earth. That peace, just like the love, is something we can hardly imagine. We often have disagreements, even in our own church, neighborhood or family. And that are only small groups of people. You can hardly imagine that people will live together in peace, without jealousy, selfish behavior or hatred for each other. Jesus will bring peace to this earth again. Even a calf and a lion can stand together in the pasture, the lamb can lie with the wolves. Even the animals will notice the peace and knowledge of God.

advent lucilight spirit close

'Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.'

De geest van de Heer zal rusten op Jezus als hij terugkomt. Een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en ontzag voor de Heer. Het is voor ons niet te bevatten, maar door de bijbel heen mogen we wat van Gods wijsheid zien. Hem telkens iets beter leren kennen. En dan nog zullen we niet weten hoe Zijn weg zal zijn en wat Zijn tijd is. Maar we mogen wel samen uitkijken naar die dag dat Jezus terugkomt. De tijd dat er vrede zal zijn en gerechtigheid voor iedereen.

"No one does evil on my holy mountain. For knowledge of the Lord fills the earth as the waters covers the bottom of the sea."

The spirit of the Lord will rest upon Jesus when he returns. A spirit of wisdom and insight, of strength and sensibility, of knowledge and awe of the Lord. It is incomprehensible for us, but through the bible we can get a glimpse of the wisdom of God. Getting to know Him a little better each time. And then we will not know how His way will be and what His time is. But we can look forward to the day when Jesus comes back. The time that there will be peace and justice for everyone.


Tutorial Video

Materials

  micron 6 230x230   micron fineliners pennen lucilight 500x500   bliss bits SS10021 230x230
  amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentgroen donk 230x230 amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentrood viole 230x230  amsterdam acrylverf 20 ml tube turkooisblauw 17045 230x230 

Print  Email

All roads lead home

roads lead home lucilight

All roads lead home... Eigenlijk vind ik die tekst wel wat hebben. Waar je ook bent, er is altijd weer een weg naar huis. Ik weet dat de tekst vroeger iets anders was maar dit vind ik ook wel een mooie ;)

All roads lead home... this sounds pretty soothing actually. Wherever you are, there's always a way back home. I know the message was a bit different historically speaking, but I like this version too ;)

roads lead home lucilight close

Ik heb deze stempel weer ingekleurd met markers. Daarna heb ik hem uitgeknipt en meteen een cirkel gestanst uit lichtblauw papier om hem op te plakken. Op die cirkel heb ik de tekst gestempeld en het plaatje geplakt. Dat geheel heb ik met foamtape op een achtergrond met allerlei afbeeldingen van grote steden geplakt. Dat vond ik wel toepasselijk voor deze tekst. Om de kaart af te maken heb ik wat sequins, houten knopen en pearl drops toegevoegd.

I colored this stamp with my alcohol markers. After that I cut it out and die cut a circle from blue paper. I stamped the message on the circle and added it to the card with foam tape. I used a background with images of several cities. To finish the card I added a couple of sequins, wooden buttons and pearl drops.

homefortheholidays image

Voor deze kaart heb ik de stempelset 'Home for the Holidays' gebruikt. Deze is op voorraad in de webwinkel, mocht je er net naast grijpen: je kunt de stempelsets van Sweet 'n Sassy stamps sowieso altijd bestellen. Dus als hij niet meer op voorraad is, maar je hem toch wilt hebben, kun je even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sturen en dan neem ik hem bij de volgende bestelling weer mee.

For this card I used the stamp set 'Home for the Holidays' from Sweet 'n Sassy stamps. It's in stock in our store right now, but if it isn't available anymore when you want to order it you can always send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Then I'll add it to my next order :)

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email